Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky značky “Stale Malo” určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi “Stale Malo” (ďalej ako „dodávateľ“) a zákazníkom (ďalej ako „odberateľ“) so svojimi odberateľmi a zákazníkmi. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na produkty a objednávky ponúkané a realizované prosterdníctvom online služby www.stalemalo.sk.
Objednaním prostredníctvom web stránky zákazník deklaruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.
Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s odberateľom explicitne uvedené inak.

1. Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné majú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:
1.1. ”dodávateľ” – znamená spoločnosť Stale Malo, 010 01 Žilina, IČO: 48181693 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 20. mája 2015 číslo živn. registra: 580-56116
1.2. ”odberateľ” – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so “Stale Malo” a to predovšetkým vystavením objednávky v ústnej alebo písomnej forme, odoslaním vyplneného objednávkového formulára na webstránke dodávateľa, odoslaním e-mailovej objednávky, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy
1.3. ”produkt” – znamená všetok tovar, ktorý dodávateľ predáva vrátane:
1.3.1. označovania produktu všetkými možnými spôsobmi podľa priania zákazníka ako sieťotlač, digitálna tlač, flock, flex, tampoprint, atď.
1.3.2. všetkých grafických, výrobných a servisných prác a poskytovanie dopravy dodávateľom alebo iným dopravcom alebo iba samotné služby (potlač, polygrafické spracovanie, atď.)
1.4. „ObZ“ – znamená zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení
1.5. „VOP“ – znamená Všeobecné obchodné podmienky “Stale Malo
1.6. „doručenie písomnosti“ – znamená, že písomnosť sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po jej odoslaní poštou alebo mailom.

2. Objednávka produktu

2.1. Odberateľ objednáva produkt a služby u dodávateľa písomne:
2.1.1. e-mailom na adrese stalemalo2015@gmail.com alebo priamo na e-shope internetovej stránky www.stalemalo.sk.
2.1.3. poštou na adresu P.O.BOX 29, 01004 Žilina.
2.1.4. aj vtedy, pokiaľ už odberateľ objednal produkt u dodávateľa osobne v obchodnom mieste dodávateľa; v takom prípade sa odberateľ zaväzuje potvrdiť ústnu objednávku písomne, mailom alebo poštou do 24 hodín od ústnej alebo telefonickej objednávky. Na ústnu alebo telefonickú objednávku, ktorá nebola dodatočne písomne potvrdená dodávateľovi sa neprihliada.
2.2. Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: kompletné fakturačné údaje, číslo objednávky, kontaktnú osobu, telefonický a e-mailový kontakt, spôsob prevzatia produktu, popis objednaného produktu s kódmi podľa aktuálneho cenníka a počty kusov, spôsob platby.
2.3. Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná.
2.4. Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením dodávateľom.
2.5. Odberateľ má právo stornovať záväznú objednávku, avšak len pred dodaním produktu. V takom prípade je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 50% kúpnej ceny za produkt, ktorý bol predmetom záväznej objednávky a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 14 dní od doručenia výzvy na úhradu.
2.6. Objednávka staršia ako 10 dní bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Na neplatnú objednávku dodávateľ neprihliada.

3. Dodanie produktu

3.1. Dodanie produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom: osobným prevzatím odberateľom alebo odovzdaním na prepravu.
3.1.1 Pri osobnom prevzatí produktu zo skladu dodávateľa odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky.
3.1.2 Pri použití prepravcu sa faktúra, dodací list a produkt odovzdajú prepravcovi. Produkt je zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste.
3.2. Produkt sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy dodávateľ odberateľovi, jeho zástupcovi alebo prepravcovi umožní s ním fyzicky disponovať (bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie produktu počas prepravy).
3.3. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, mailovej alebo faxovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať objednaný produkt inému subjektu alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa.
3.4. V prípade objednania prepravy produktu dodávateľom, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi prepravné náklady v plnej výške.

4. Ceny a zľavy

4.1. Ceny produktov a služieb sú uvedené na internetovej stránke. Všetky ceny sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH. Z týchto cien má dodávateľ právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky dodávateľa. Vo výnimočných prípadoch (náročná potlač, špeciálny textil a pod.) si dodávateľ vyhradzuje zmeny ceny po konzultácii so zákazníkom. Konečná cena pre objednávky je uvedená v potvrdení objednávky.
4.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka.
4.3. Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách.

5. Platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru vopred a to do troch (3) pracovných dní od zaslania objednávky tovaru predávajúcemu. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo objednávky.
5.2. Pri zálohej platbe je potrebné doplatok ceny uhradiť prevodom, alebo v hotovosti do prevzatia tovaru, alebo pri jeho prevzatí.
5.3. Spôsob platby: Platbu je možné zrealizovať v hotovosti, prevodným príkazom, alebo internetovou transakciou, resp. bezhotovostnou úhradou realizovanou prostredníctvom elektronického bankovníctva (TatraPay, CardPay, PayPal) na základe platobného príkazu, zálohovej alebo riadnej faktúry vystavenej dodávateľom.
Pri platbe prevodným príkazom je potrebné preukázať realizáciu platby bankovým príkazom, resp. protokolom o bankovom prevode.
5.4. Dodávateľ si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný produkt.
5.5. Odberateľ nie je oprávnený započítať si akúkoľvek splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči dodávateľovi, ktorá vznikla na základe objednávky podľa zmluvy, alebo týchto VOP, alebo ktorá vznikla porušením VOP, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

6. Vlastníctvo produktu a prechod nebezpečenstva škody

6.1. Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu, na ktoré má dodávateľ v súlade s VOP a zmluvou nárok.
6.2. Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na odberateľa momentom dodania produktu odberateľovi alebo jeho splnomocnencovi.
6.3. Do doby prechodu vlastníckych práv z dodávateľa na odberateľa, ktorý má produkt v držbe, odberateľ má všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkt na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt dodávateľa.

7. Zodpovednosť za škodu

7.1. V prípade, že dodávateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z jednotlivej objednávky, takéto porušenie nebude mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán z iných odberateľom vykonaných objednávok podľa týchto VOP a iné zmluvné vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom.
7.2. Dodávateľ v súlade s § 373 a 374 ObZ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi v súvislosti s prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle dodávateľa a zabránila dodávateľovi v splnení jeho zmluvnej povinnosti.

8. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

8.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.
8.2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
8.3. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
8.4. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (t.j. ak ide o produkt s vybraným potlačeným motívom).

9. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

9.1. Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami ObZ. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytuje záruku na vady produktu, ktoré sa vyskytnú v dobe jedného roka odo dňa prevzatia produktu odberateľom.
9.2. V súlade s § 427 a § 428 ObZ je odberateľ povinný reklamovať zjavnú vadu produktu bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.
9.3. Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.
9.4. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu
dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení s kópiou dodacieho listu alebo
faktúry a s presným popisom vady podľa bodu 9.5. VOP reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.
9.5. Vady musia byť vytknuté písomne, faxom alebo e-mailom na riadne vyplnenom reklamačnom liste reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Reklamačný list je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Reklamačný list vyplnený odberateľom obsahuje: obchodný názov odberateľa, dátum vydania dokladu, ktorým bol produkt zakúpený, číslo faktúry, katalógové značenie produktu, počet kusov produktu, popis vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.
9.6. Oprávnená reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
9.7. V prípade, ak produkt nie je možné opraviť, dodávateľ si vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.
9.8. Návod na údržbu a ošetrovanie tovaru a potlače sú uvedené na príbalovom štítku ku každej odovzdanej zásielke, alebo produkte. Odberateľ berie na vedome, že nedodržaním akýchkoľvek parametrov alebo prekročením limitov (technologických, tepelných a pod.) uvedených v návode na štítku stráca nárok na reklamáciu. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, praním, žehlením, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, pracích prípravkov, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady
súvisiace s prípadným odstránením vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady, inak bude
reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Kupujúci musí oznámiť predávajúcemu zistené závady najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru písomne (aj e-mailom). Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení. Poštovné a iné poplatky dodávateľ nevracia. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
10.2. Dodávateľ má vyhradené právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči odberateľovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke dodávateľa – www.stalemalo.sk s uvedením dátumu platnosti VOP.
10.3. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ.


Spracovanie a ochrana osobných údajov (GDPR)

1. Osobné údaje

Pre používanie webu a nákup služieb a tovaru prostredníctvom e-shopu nie je potrebná registrácia užívateľa. Pre prijatie konkrétnej objednávky je už potrebujeme kontaktné údaje objednávateľa.

Zaregistrovaním sa na našej stránke www.stalemalo.sk resp. odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte práva, vrátane práva požadovať od nás prístup k vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedziť spracovanie, a vzniesť námietku proti spracovaniu.

Pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii na web stránke nám poskytujete niektoré vaše osobné údaje. Ďalej pri používaní webového sídla dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a používaním webového sídla súhlasíte so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalej uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním. Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom, najmä so zákonom Slovenskej Republiky o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré potrebujeme pre zaradenie objednávky do produkcie a ktoré nám poskytujete dobrovoľne v rámci vyplnenia objednávky či registrácie. Osobnými údajmi sa rozumejú dáta, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, avšak nie výlučne, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa bydliska resp. doručenia zákazky. Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového sídla, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové sídlo, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie obdobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať i bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovom sídle nakupujete alebo nie.

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vaše osobné údaje majú byť nami spracované pre účely výroby objednávky, fakturácie, expedície a doručenia. Ku spracovaniu údajov pre vyššie spomenuté účely je vyžadovaný váš súhlas. Udelenie tohto súhlasu je celkom dobrovoľné. Máte právo, kedykoľvek udelený súhlas odvolať, a to písomným oznámením. V takomto prípade bude spracovanie osobných údajov uskutočňované na základe odvolaného súhlasu okamžite ukončené. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov v období ešte pred jeho odvolaním.

V prípade, že nám udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje spracovávané (a) v rozsahu: identifikačné a kontaktné údaje, emailová adresa, fakturačné údaje.

3. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Osobné údaje užívateľa nezverejňujeme ani neposúvame tretím osobám. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané externým dopravcom, pri dodaní tovaru ako aj účtovníkom. Takýmto osobám sú vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie alebo výrobu tovaru či fakturačné spracovanie vašej objednávky. Vaše osobné údaje neodovzdávame žiadnej ďalšej osobe.

4. Používanie osobných údajov

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov umožňujeme prístup k užívateľskému účtu pre zjednodušené používanie webového sídla. Osobné údaje sú na našom webovom sídle vyžadované v technicky nutnom rozsahu pre vedenie účtu a jeho úpravu. Okrem týchto osobných údajov, ukladáme aj neosobné údaje, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku a služby.

Údaje ďalej využívame pre komunikáciu ohľadom správy vášho účtu a pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania užívateľov webového sídla. Pri zhromažďovaní týchto údajov na našich serveroch nie sú dané údaje spájané s osobou, ktorej sa týkali. Takto získané údaje nie sú ani prepájané s údajmi z iných zdrojov.

Pokiaľ je potrebné alebo máte možnosť pri návšteve nášho webového sídla zadať osobné údaje, prosíme vás, aby ste sami zvážili, ktoré údaje nám chcete dobrovoľne poskytnúť. Niektoré údaje je nutné vyplniť a sú povinné, na to aby mohla byť vaša objednávka vyrobená a doručená k vám.

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, tj. k vedeniu databázy užívateľov webového sídla a k ponúkaniu tovaru a služieb, a to po dobu než nám vyjadríte nesúhlas s ich spracovávaním. Prihlásením sa k odberu newsletteru súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami a to e-mailom.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, alebo pokiaľ by ste chceli vymazať či upraviť Vaše osobné dáta, napíšte nám email na stalemalo2015@gmail.com s popisom požiadavky, radi Vám v čo najkratšom čase vyhovieme.


Cookies

Tento web používa súbory cookies, používaním webu s tým vyjadrujete súhlas.

1. Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

2. Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

3. Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

4. Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

5. Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

V Žiline dňa 24.5.2018.